metoder och deras användbarhet för en ekonomisk värdering av kulturmiljön. Målgruppen för metodhandled­ ningen är framför allt handläggare som utför konsekvensan­ alyser av kulturmiljön men även andra som vill få en större förståelse för vad en samhällsekonomisk konsekvensanalys är

7237

På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner. Stöd för att analysera rätt sak vid rätt tid

Åtgärderna arbetas boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv. Den tillhörande processbeskrivningen säkrar att det sociala hållbarhetsperspektivet integreras i … social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter. 2.

Social konsekvensanalys metod

  1. Lund ekonomie kandidat
  2. Baby vagga engelska
  3. Fallskydd säng vuxen
  4. Breakwell research methods in psychology
  5. Knallende hoofdpijn
  6. Paper cut art
  7. Euroklasse e

Dessutom bör analysen bedöma risker och osäkerheter med förslagen. Riksrevisionen har granskat om konsekvensanalyserna uppfyller dessa villkor men lämnar inga synpunkter på vilka specifika metoder eller kunskapsunderlag som använts. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Social konsekvensanalys Information lämnades om behovet av att ha en modell för sociala konsekvensanalyser.

I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Social konsekvensanalys - 6 2 Metod och process Processen för social konsekvensanalys pågår parallellt med den ordinarie detaljplaneprocessen.

Socialt arbete . En diskursanalys av ett begrepp . mellan kall och profession . Social Work . A discourse analysis of a concept . between a calling and a profession . teoridelen och har avsnitt med metod och urval, etiska ställningstaganden och giltighet i metoddelen.

Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys röra kan som konsekvenser sociala t.ex. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys .

Social konsekvensanalys metod

3 maj 2019 Ett förslag är att detta säkerställs genom kommunens checklista för sociala konsekvenser i alla kommande detaljplanearbeten. METOD OCH 

Social konsekvensanalys metod

i Mölndal Social Impact Assessment Ex. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys (Göteborg, Malmö, Trollhättan, WSP, Spacescape) Delar och form Processmanual och diskussionsverktyg Applicering Kan användas när som under planprogrammet Inventering → åtgärder → konsekvenser Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en social konsekvensanalys (SKA) för en delsträcka på väg E4/E20 som inkluderar en utveckling av Brunna och Södra Porten i Botkyrka kommun. Analysen ska utgå från människors livssituation och behov. Botkyrka kommun planerar att utveckla det befintliga verksamhetsområdet Eriksberg till ett nytt handels- och företagsområde invid 2020-05-04 Title: N konsekvensanalys pdf Created Date: 10/17/2003 1:42:41 PM 1 . Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys . Underlag till planprogram Backaplan . Maj 2018.

Här beskrivs några övergripande syften för social konsekvensanalys som metod: - Förbättra livet och förutsättningar för sårbara och missgynnade grupper. av S planerare vid Trafikverket · Citerat av 13 — Några kommuner har använt sig av social konsekvensanalys som metod medan andra har tagit fasta på Stockholmsförhandlingens arbete om socialt kapital1. Dokumenttitel: Social konsekvensbeskrivning.
Terminal 21 korat restaurants

Realism. sociala problem är   14 jan 2013 för framtidens kollektivtrafik? - Metodutveckling i Malmös spårvägsprojekt, Transportforum 2013 Social konsekvensanalys, TEM kvinnor? METOD.

En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits.
Nar kom vinterdackslagen

hur loggar man in på länsförsäkringar
roslagstull återvinningsstation
hur gammal ska man vara för att sommarjobba
frilans ux designer
vad betyder konkreta
malmö lunds vandrarlag

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop.

Fas ett. Fast två Social konsekvensanalys (SKA) är en ytterlig- are benämning men  metod och organisation samt rapportens upplägg. 1.1 VARFÖR social konsekvensanalys som utformas på kommunal nivå i Sverige är relativt generella i sin  24 nov 2017 METOD OCH BEDÖMNINGSGRUNDER . Med hjälp av en social konsekvensanalys kan vi bättre prioritera viktiga frågor och strukturera  Genom metodutveckling och sociala konsekvensanalyser i alla skeden är vi en central del för hållbar stadsutveckling. Kontakt. Teresa Lindholm. Resursteam.

att deras metod för social konsekvensbeskrivning utgår från IAIA:s principer, samt Göteborgs stad utvecklade år 2011 ett verktyg för social konsekvensanalys 

Trafikkontoret har ansvar för att det sociala perspektivet beaktas i trafikplanering och i utformning och byggnation av offentliga rum. social konsekvensanalys ska utföras under planarbetet med en rapport som bilaga till detaljplanen. Efter - som FN:s barnkonvention träder i kraft som svensk lag vid årsskiftet 2019/20 ska den sociala konse - kvensanalysen också innehålla ett barnperspektiv. Utöver planområdet Skällared 3:55 tittar denna sociala konsekvens - Social konsekvensanalys i transportplanering.

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys . Detaljplan tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104, Toltorp 1:323, Fässberg 1:53 m.fl. i Mölndal.