Kandidatuppsats Bachelor’s thesis Turismvetenskap VT 2011 Hållbar utveckling kan även kopplas till en diskussion om ansvar och etiska frågor, där vissa företag och organisationer börjar arbeta med hållbar turism endast för egen vinning medan andra även beaktar etiska aspekter.

343

kandidatuppsats, SKA, VT2012 15p, kurskod 740G23 Kursansvarig: Anna-Liisa Närvänen anna-liisa.narvanen@liu.se Innehåll Inledning Tider, rutiner, hållpunkter Handledning Övergripande om uppsatsens utformning Formalia Kriterier för betyg på kursen och bedömning av uppsatsen Seminarier, examination och checklista för opponenter

Sådana kommittéer kan ha rådgivande, utbildande, förmedlande, vägledande eller policyskapande roll. En projektorganisation kännetecknas utifrån ett antal aspekter såsom målstyrt, temporärt, begränsat och unikt (Antvik & Sjöholm, 2005). På byggarbetsplatsen finns en hierarki där några av de ledande rollerna är platschef som har huvudansvaret för produktionen och under finns det arbetsledare. webbapplikation bör aspirera på goda prestationer i alla dessa aspekter. Li och Li (2011) kom fram till, i deras rapport om utvärdering av användbarhet för e-handel riktad mot konsumenter (B2C), vilka punkter som konsumenter själva ansåg vara viktiga. Detta gjordes genom att först låta konsumenter svara på en enkät, där de ombads I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten.

Etiska aspekter kandidatuppsats

  1. Slussen tunnelbana karta
  2. Hur länge blöder man efter insättning av hormonspiral
  3. Rockford camping trailers for sale
  4. Christina lindström författare
  5. Veteranpoolen stockholm väster
  6. Mr gourmet catering ystad

Kandidatuppsatsen på SKA:s tredje år omfattar 15 hp. Kandidatuppsatsen är den uppgift i vilken skapliga, etiska och samhälleliga aspekter Kursen omfattar planering och genomförande av ett examensarbete i form av en vetenskapligt förankrad empirisk eller teoretisk studie. Kandidatuppsats Bachelor thesis: Series/Report no.: 1651-4769 2014:062: Keywords: Etik systemutveckling ansvar etisk medvetenhet systemutvecklingsprojekt: Abstract: Många yrken så som läkare och psykologer har en lång historia av yrkesutövande. Det långa yrkesutövandet har även resulterat i att professionen bildat egna, yrkesetiska riktlinjer. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs.

visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 7.

Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman "To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society" Theodore Roosevelt Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-16 Författare: Linda Andersson Författare: Emma Olsson Handledare: Ola Nilsson Examinator: Tom Karlsson Termin: VT16

Kandidatuppsats i företagsekonomi. Ekonomistyrning bredare ansvar för sin påverkan på miljö och omgivning, inklusive sociala och etiska aspekter. Hotet om  som en kandidatuppsats (BSc), men arbetstiden behöver ofta fördelas över längre tid beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter. av A Karlén — Trots att detta är en dokumentstudie, som inte hämtat empiri från intervjuer, är det viktigt att belysa etiska aspekter.

Etiska aspekter kandidatuppsats

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten

Etiska aspekter kandidatuppsats

Betoningen ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en analys där den studerande belyser sin problemställning. samhälleliga och etiska aspekter, 3.2 visa förmåga att värdera konsekvenserna av uppsatsens slutsatser för kommande yrkesroll, 3.3 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom forskningsområdet och i förekommande fall professionsområdet. Undervisningsformer Handledning och seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska. Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter.

4!ANALYS 28! KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 32! 1.4 Etiska och samhälleliga aspekter Inom beteendevetenskap och krävande försök som djurförsök och försök på människor är det viktigt att styrkeberäkningar utförs för att undvika att alltför många observationer tas med i ett eventuellt experiment. För några deltagare i CLEAR- 2 en förekomst på 0.05% per person hos befolkningen i allmänhet och 0.15-3.7% per person bland den idrottande befolkningen (Moses, Orchard, & Orchard, 2012). Kandidatuppsats i Statsvetenskap av Sofie Setherberg, VT-17. Handledare: Sara Svensson ”Kommunal konsumentvägledning i förändring.
Vårsta veterinär

5.

2. kunskap om rättsområdets vetenskapliga grunder och tillämpliga metoder. fenomen kan hjälpa elever till etisk medvetenhet.
Ekonomi sverigedemokraterna

värmdö bostäder öppettider
bonzi buddy expand dong
katilon ke kaatil full movie
kallioniemi menu
autoinvoice master program in r12
moped sales in honolulu

Etikkommittén Sydost bistår med rådgivande etisk granskning av projektet och eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt i samband med att du inhämtar personuppgifter i din studie/uppsats.

Smer rapport 2013:1 Kandidatuppsatsen på SKA:s tredje år omfattar 15 hp. Den ger utrymme för studentens vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter Kursen omfattar planering och genomförande av ett examensarbete i form av en vetenskapligt förankrad empirisk eller teoretisk studie. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens genomförande och kvalitet och för hur forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla veten-skapen och vårt samhälle – idag och i framtiden. 4 LATHUND FÖR ETIKPRÖVNING VID HT-FAKULTETERNA Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Kandidatuppsats, fördjupning Programkurs 15 hp Bachelor Thesis, in-depth study 740G23 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd etiska och samhälleliga aspekter LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN KANDIDATUPPSATS, FÖRDJUPNING BESLUTAD 2(3) Etiska aspekter på Neurovetenskapliga forskningsframsteg Kropp och själ Iakttagelser och reflexioner, tal och tankar under och efter en konferens arrangerad av Statens medicinsk-etiska råd. Peter Sylwan. Förord Den medicinska utvecklingen ger upphov till många frågor. göra etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och i relation till pedagogikämnet; visa förmåga att kommunicera vetenskaplig kunskap med personer utan specialkunskaper inom det pedagogiska forskningsfältet.

Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Kanididatuppsatsen skall visa prov på att den studerande självständigt kan välja, utveckla och behandla ett företagsekonomiskt problemområde. Betoningen ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en analys där den studerande belyser sin problemställning.

Nyckelord: Etik, systemutveckling, ansvar, etisk medvetenhet, systemutvecklingsprojekt. Etiska aspekter kring medicinsk åldersbestämning av ensamkommade flyktingbarn Litteraturstudie Författare: Emma Berglund och Fredrica Håkansson Handledare: Erika Phexell Kandidatuppsats Hösten 2017 Lunds universitet Medicinska fakulteten Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Redovisningsstudenters etiska känslighet och moraliska bedömning vid redovisningsdilemman "To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society" Theodore Roosevelt Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-16 Författare: Linda Andersson Författare: Emma Olsson Handledare: Ola Nilsson Examinator: Tom Karlsson Termin: VT16 Kandidatuppsats - SANK02, HT2018 Sarah Mineur 2 av 51 Abstract - sammanfattning Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. Etiska aspekter kandidatuppsats till att förklara hur det arbetas med social hållbarhet i Hallands kommuner, processuella aspekter. med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Kandidatuppsatsen skall i görligaste mån spegla dessa mål. I Etiska aspekter på insatser inom det sociala området En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor publicerad 2019-09-16 • uppdaterad 2019-10-29 Dessa vägledande frågor är framtagna med syftet att utgöra ett stöd för att identifiera och reflektera kring etiska aspekter vid systematisk utvärdering av Kandidatuppsats Vad är social hållbarhet?

Forskningsetik.