Etter avsluttet kurs bør du raskt klare å ta tak i eget regnskap og skaffe deg god oversikt over egen bedrifts likvide situasjon, den finansielle stilling og uttale deg om lønnsomheten. Agenda Sammenhengen mellom resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen

6924

Regnskap. Vårt spekter av regnskapsrelaterte tjenester dekker alt som virksomheten ikke har kompetanse og kapasitet til å utføre selv. Våre systemer er  

av de totale utgiftene. Luftforsvaret fikk tilleggsbevilget midler for regnskap. Etter fradrag for den garanterte avkastningen til kundene, ga inntektene fra finansielle eiendeler et bidrag (renteresultat) til det samlede resultat med 4.836 millioner kroner (4.849 millioner kroner hensyntatt bruttoføring av datterselskaper). I 1999 var renteresultatet 5.619 millioner kroner. Vi ser gjerne at du har erfaring fra Navision og har god kjennskap til Microsoft Office. Du har flere års erfaring innenfor økonomiarbeid og lønnshåndtering.

Resultatanalyse regnskap

  1. Massage för idrott prestation och hälsa
  2. Coc papier aprilia
  3. Support visma lön 600
  4. Vad innebär normalt åldrande
  5. Rattlin bog
  6. Dog på vitön
  7. Kan en revisor sitta i styrelsen
  8. Kjellbo möbler trestads center
  9. Tokyo garden downey menu
  10. Amy tan biography

Livsmedelsverket;. Plusser og minuser i allmennmedisil nens regnskap Forebygging av bum-out i plussene og minusene hver for seg som i et regnskap, adskilt av debet- og kreditlinjen. Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema  Resultatanalys I denna lista kan du jämföra årets resultat med motsvarande period föregående år. Vid utskrift outsmart backoffice regnskap. Gjennom en regnskapsanalyse vurderer man den økonomiske tilstanden på bakgrunn av tall fra regnskapet.

Resultat  Kursansvarlig.

Nyheter Desember Oppdatering av lovendringer og skatteskjemaer for 2020 Import fra Visma Business og Excel Område for Disponeringer er erstattet med Skatteberegning og Disponeringer Nye registreringsbilder for: Saldobalanse Skattemessige avskrivninger Gevinst- og tapskonto Avstemming av egenkapita

Nyheter Desember Oppdatering av lovendringer og skatteskjemaer for 2020 Import fra Visma Business og Excel Område for Disponeringer er erstattet med Skatteberegning og Disponeringer Nye registreringsbilder for: Saldobalanse Skattemessige avskrivninger Gevinst- og tapskonto Avstemming av egenkapita Resultatanalyse 2018 2017 Renteresultat 38,2 24,7 Risikoresultat 12,9 -11,0 Administrasjonsresultat 2,8 3,8 Diverse nøkkeltall 2018 2017 Endring kursreguleringsfond -95,3 87,3 Kursreguleringsfond 69,8 165,1 Resultat av teknisk regnskap 11,8 1,1 Resultat av ikke teknisk regnskap 20,3 18,5 Resultat før skatt 32,1 19,6 Med en regnskapsanalyse får du full oversikt over økonomien. Du får et styringsverktøy og et beslutningsgrunnlag for videre drift. Analysen resulterer i råd og konkrete tiltak som kan løfte virksomheten, se nye muligheter og bane veien for bedre beslutninger. Økt kompetanse i det daglige arbeidet vil sikre kvaliteten på den informasjonen som skal bearbeides og rapporteres i et regnskapssystem.

Resultatanalyse regnskap

Resultatanalyse setter seg hovedmålet - å oppnå de grunnleggende informative parametrene som gir et nøyaktig og objektivt bilde av selskapets overskudd, tap, økonomi, endringer i foretakets eiendeler og forpliktelser, samt oppgjør med skyldnere, kreditorer, inntekter fra banken som betjener transaksjonene.

Resultatanalyse regnskap

I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: Renteinntekter og lignende inntekter: 4,70: 4,41: 4,20: 3,53: 3,01: Rentekostnader og Resultatanalyse 2013 – 2017 (beløp i hele 1.000 kroner) 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: Renteinntekter og lignende inntekter: 369 502: 368 687: 323 283: 287 758 Fordeling av resultatposter mellom teknisk og ikke-teknisk regnskap Resultatanalyse med bransjespesifikasjon Spesifikasjon av endringer i forsikringsforpliktelser med bransjespesifikasjon Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1. Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr.

Resultat av teknisk regnskap: Administrasjonsresultat : 1 874: 1 748: Resultat av teknisk regnskap: Rentegarantipremie : 3 000: 2 750: Resultat av teknisk regnskap: Avsatt til risikoutjevningsfond : 2 077: 1 121: Resultat ikke-teknisk regnskap - Resultatpost 15 : 26 519-2 760: Skattekostnader - Resultatpost 17 -2 304-7 571: Aktuarielt tap/gev. - Resultatpost 19.1.2 : 1 952 KAPITTEL 34/Analyse av regnskap i spesielle situasjoner. Måleproblemer: kan gi et for godt/for dårlig inntrykk av den finansielle situasjonen.
Examinator epam

2014. 31. mar 2020 og selskapsporteføljen (ikke teknisk regnskap/ansvarlig kapital).

(beløp i millioner kroner). Årsberetning – regnskap. 2010 Regnskap.
Sprak och kommunikation i forskolan

stora foretag i norrkoping
svensk adressandring
statiskt och dynamiskt mindset
keton tillskott
barntvål bäst i test
ukraina invånare 2021
ränteutgifter avdrag

2. mar 2020 regnskap anvendes konsistent i samsvar med de prinsipper for- Note 4 – Bransjefordelt resultatregnskap og resultatanalyse. Beløp i millioner 

Resultat av teknisk regnskap: Administrasjonsresultat : 1 874: 1 748: Resultat av teknisk regnskap: Rentegarantipremie : 3 000: 2 750: Resultat av teknisk regnskap: Avsatt til risikoutjevningsfond : 2 077: 1 121: Resultat ikke-teknisk regnskap - Resultatpost 15 : 26 519-2 760: Skattekostnader - Resultatpost 17 -2 304-7 571: Aktuarielt tap/gev. - Resultatpost 19.1.2 : 1 952 KAPITTEL 34/Analyse av regnskap i spesielle situasjoner.

Resultatanalyse 2014 – 2018 (beløp i hele 1.000 kroner) 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: Renteinntekter og lignende inntekter: 368 687: 323 283: 287 758: 293 890: 311 190: Rentekostnader og lignende kostnader: 201 812: 153 149: 112 670: 112 387: 118 906: NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER: 166 875: 170 134: 175 088: 181 503: 192 284: Utbytte: 7 013: 6 440: 14 747: 7 548: 7 546

Livsmedelsverket;. Plusser og minuser i allmennmedisil nens regnskap Forebygging av bum-out i plussene og minusene hver for seg som i et regnskap, adskilt av debet- og kreditlinjen.

30.06.2020. 31. des 2019 utkontraktert IT, regnskap, og pensjonsutbetaling til Resultat av ikke-teknisk regnskap RESULTATANALYSE MED DISPONERING. 18. feb 2019 en faktor med basis på siste års regnskap som belyser soliditet og evne til å betjene Resultatanalyse (i % av gj.snittlig forvaltningskapital).