Rättsfall från tingsrätterna publiceras inte i någon särskild publikation, varken tryckt eller elektroniskt. Det finns i stället ett antal andra vägar att använda. Exempel på hänvisning: B 10730-14 (B anger att det är ett brottmål, 10730 vilket nummer i ordningen och -14 står för 2014, det årtal målet togs upp)

87

Hänvisa till flera paragrafer med dubbla paragraftecken: … 1. kap. Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna.

Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden. Utöver de rättsfall som publiceras av domstolarna och som är tillgängliga kostnadsfritt finns en rad databaser som tillhandahålls av privata aktörer. Skriv in "rättsfall" i sökrutan, klicka på fliken där det står rättsfall. Du kommer då till en sida som hänvisar dig till andra websidor, där du kan söka rättsfall genom specifika sökord, exempelvis "stöld". I juridisk litteratur är det vanligt att hänvisa till ett rättsfall med hjälp av var det finns i NJA. NJA 2005 s. 738 betyder att rättsfallsreferatet finns i 2005 års utgåva och att det börjar på sidan 738.

Hänvisa till rättsfall

  1. Parafilier
  2. Lediga efternamn
  3. Vad är proportionellt
  4. Fyra födelsedagar och ett fiasko film

I juridisk litteratur är det vanligt att hänvisa till ett rättsfall med hjälp av var det finns i NJA. NJA 2005 s. 738 betyder att rättsfallsreferatet finns i 2005 års utgåva och att det börjar på sidan 738. När du vill hänvisa till en . specifik sida i ett rättsfall, skriv då i fotnoten t.ex.: 14 NJA 1994 s. 256, på s.

Guide till Harvardsystemet. I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil.

Observera att när du gör hänvisningar till ett rättsfall bör du alltid hänvisa direkt till själva rättsfallet och den skrivning som domstolen använt. I referaten har ett 

resor för tillsyn etc. Lantmäteriet anser att den slutsats hovrätten kom fram till i detta rättsfall bör ligga till grund för nya rekommendationer.

Hänvisa till rättsfall

Denna lagkommentar behandlar alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Där så är lämpligt hänvisas även till annan relevant lagstiftning, anslutande bestämmelser i alkoholförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.Vissa lagändringar har skett sedan den förra …

Hänvisa till rättsfall

man ha tillgång till även äldre rättsfall. Men som sagt: När man hänvisar till ett rättsfall så hänvisar man till dess referat i NJA, inte till den underliggande HD-domen. När du vill hänvisa till en specifik sida i ett rättsfall, skriv då i fotnoten t.ex.: 14 NJA 1994 s. 256, på s. 257.

Information i form av hänvisningar till propositioner och andra förar-beten eller till rättsfall, JO -beslut etc. finns i Socialstyrelsens handböcker.
Lidl filipstad öppettider

Högsta domstolen lindrar straffet för ännu en mördare - från 18 till 15 års fängelse. HD anser i och för sig att det finns försvårande omständig-heter men hänvisar samtidigt till sin tidigare dom där HD underkände de skärpta mordbestämmelser som trätt i kraft sommaren 2014. 2019-05-30 Somalisk kvinna inte diskriminerad av frisör – naturligt hänvisa till ”afrospecialist Relaterade Läs mer inom Aktuella rättsfall. Byggde altan trots avslag på bygglovsansökan – 20 000 i vite.

Det som publiceras i NJA är inte själva HD:s dom rakt upp och ned (sådana kan man läsa i PDF-form här), Vägen till ett narkotikafritt samhälle kommer fortsätta att vara lång och nästintill omöjlig väg att nå men det är upp till lagstiftaren och domstolarna, tillsammans att försöka hitta den bästa lösningen för att minska narkotikaproblemen. med rättsfall som resulterat i bifall och rättspraxis har hittas genom en kombination av att söka i databaser samt studera de rättsfall som vald litteratur berör. Rättsfallen är huvudsakligen Svenska rättsfall, dock har även mål från EU domstolen tolkats analogiskt eftersom det innehöll användbara principer till vald frågeställning. En lösning skulle kunna vara att göra en direktupphandling och hänvisa till att synnerliga skäl föreligger.
Trana till test sfi kurs c

lovisa malmö bibliotek
solläge karta
canvas malmö u
hur lång tid innan löneutmätning
hur länge stannar thc i urinet

19/9 2017 att läsa ett rättsfall till förstahandskällan man hänvisar till något, t.ex. ett rättsfall. vid prejudicerande fall det bäst att lägga vikten hd’s

ra möjligheter att hänvisa till egengjorda lämplighetsbedömningar, eftersom det kan ge ut- rymme för just diskriminering. 3 Arbetsdomstolen verkar även själv se risken för bristande effekt av diskrimineringslagstiftningen; i en dom gällande könsdiskriminering påpekade dom- Vägen till ett narkotikafritt samhälle kommer fortsätta att vara lång och nästintill omöjlig väg att nå men det är upp till lagstiftaren och domstolarna, tillsammans att försöka hitta den bästa lösningen för att minska narkotikaproblemen. Koden ska göra det möjligt att på ett tydligt sätt hänvisa till såväl nationell som europeisk rättspraxis. Syftet är också att införa en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis. På detta sätt ska det bli lättare att söka efter och hänvisa till rättspraxis inom Europeiska unionen.

Med hänvisning till att ett av denna delägares förvärv skett genom gåva I en dom från 2018-05-25 kompletterar HD ovan återgivet rättsfall 

Förutom Legrand och Piazzolla är det särskilt Frank Zappa och Pat Metheny som känns relevanta att hänvisa till. våning och inte till större höjd än 4,5 meter.

Syftet med den här undersökningen är att  2017 anmäldes regionen till JO, med hänvisning till ett tidigare rättsfall. Det borde vara möjligt att betala kontant på alla vårdinrättningar, ansåg  under ett visst belopp automatiskt skulle förkastas med hänvisning till att smällkarameller - en tillbakablick över svenska rättsfall från 2018. Ny lagstiftning och senare rättsfall kan komma att förändra den bild som lämnas i denna av tillsyn.